Zaloguj się

Przyjazny, nowoczesny i prosty w obsłudze dziennik elektroniczny

+48 609 950 150

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Art. 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin korzystania z Dziennika Elektronicznego firmy HMEDIA („Regulamin”), jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Usługodawcą jest firma HMEDIA sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420165, z kapitałem zakładowym 5000zł w całości wpłaconym, REGON 242927531, NIP 6312645738, („HMEDIA” lub „Usługodawca”).

1.3 Użytkownikiem Dziennika Elektronicznego oferowanego przez Usługodawcę mogą być wyłącznie:

 1. osoby fizyczne, które:
  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. ze względu na ograniczoną zdolność do czynności prawnych są reprezentowane dla potrzeb akceptacji Regulaminu przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych;
 2. osoby prawne;
 3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1.4 Rejestracji szkoły w serwisie dziennika elektronicznego może dokonać tylko uprawniony do tego przedstawiciel placówki. Podczas rejestracji należy podać poprawne dane szkoły. Rejestracje dokonane z użyciem nieprawdziwych danych lub będą usuwane zgodnie z Art.9 Regulaminu.

1.5 O ile strony na piśmie nie postanowią inaczej, warunki umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną określone są włącznie przez Regulamin.

Art. 2. Przyjęcie Regulaminu

2.1 Warunkiem korzystania z Dziennika Elektronicznego jest przyjęcie Regulaminu.

2.2 Użytkownik może przyjąć Regulamin:

 1. poprzez kliknięcie na przycisk lub zaznaczenie „przyjmuję Regulamin”, „zgadzam się na Regulamin” lub „akceptuję Regulamin"; podczas rejestracji Użytkownika lub szkoły; lub
 2. poprzez faktyczne korzystanie z Serwisu. W takim przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca będzie traktować korzystanie z Serwisów jako przyjęcie Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z niego i wyraża zgodę na to.

Art. 3. Korzystanie z Dziennika Elektronicznego

3.1 W celu uzyskania dostępu do niektórych części Usług, konieczne może być podanie pewnych informacji o Użytkowniku (takich jak elementy identyfikacyjne lub dane kontaktowe) w trakcie rejestracji w Dzienniku Elektronicznym. Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania Usługodawcy na potrzeby rejestracji jedynie ścisłych, prawidłowych i aktualnych informacji.

3.2 Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki prawne, jakie powstają w wyniku zamieszczania przez Użytkowników informacji w trakcie korzystania z Usług w szczególności w postaci tekstu, dźwięku i obrazu („Treść”)

3.3 Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Dziennika Elektronicznego jedynie dla celów prawnie uzasadnionych na warunkach określonych w:

 1. Regulaminie, oraz
 2. przyjętą praktyką oraz wytycznymi Usługodawcy.

3.4 Korzystanie z Dziennika Elektronicznego jest dopuszczalne dla Użytkownika wyłącznie za pośrednictwem interfejsu udostępnionego przez Usługodawcę, chyba że Usługodawca wyraził zgodę na korzystanie w inny sposób.

3.5 Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika czynności, które:

 1. zakłócałyby normalne funkcjonowanie Dziennika Elektronicznego lub powodowałyby przerwę w takim funkcjonowaniu lub zakłócałyby pracę serwerów i sieci podłączonych do Dziennika Elektronicznego bądź powodowałyby przerwę w takiej pracy.
 2. prowadziłyby do zwielokrotnienia Usług w jakimkolwiek celu, np. w celu odsprzedaży,
 3. prowadzą do utraty poufnego charakteru hasła umożliwiającego jednoznaczną identyfikację Użytkownika przy korzystaniu przez niego z Usług.

3.6 Czynności dokonywane są za pośrednictwem konta Użytkownika. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Usługodawcy za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta.

3.7 Do korzystania z Dziennika Elektronicznego niezbędna jest nowoczesna przeglądarka internetowa, tj. najnowsza wersja przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera czy Microsoft Internet Explorer.

Art. 4. Udostępnianie Usług

4.1 Usługodawca wprowadza ustawiczne innowacje, mając na względzie zapewnienie użytkownikom wygodnego korzystania z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że forma i charakter Usług, podlegają okresowym zmianom bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika o takich zmianach i na zmiany takie wyraża zgodę. Usługodawca jednocześnie przyłoży starań by innowacje i zmiany umożliwiały korzystanie z Dziennika Elektronicznego bez zakłóceń.

4.2 Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w każdym czasie.

4.3 Użytkownik jest świadomy, że skutek prawny w postaci rozwiązania Umowy w wyniku jego rezygnacji z możliwości korzystania z Usług nastąpi z końcem dnia następnego, od którego informacja o rezygnacji z korzystania z Usług doszła do wiadomości Usługodawcy w sposób, w którym mógł się z nią zapoznać w zwykłym toku działań (np. odbierając pocztę elektroniczną).

Art. 5. Polityka prywatności

5.1 Informacje na temat ochrony prywatności Użytkowników określa Polityka prywatności dostępna pod adresem http://www.dziennik.edu.pl/polityka-prywatnosci/.

5.2 Usługodawca może uzyskać dostęp do informacji podanych przez Użytkownika w następujących wypadkach, gdy jest to niezbędne dla:

 1. spełnienia obowiązku nałożonego na Usługodawcę przepisem prawa powszechnie obowiązującego,
 2. egzekwowania Regulaminu,
 3. rozpatrzenia reklamacji Użytkownika,
 4. naprawy działania Usług, oraz
 5. konserwacji Usług.

Art. 6. Dane osobowe

6.1 Usługodawca informuje zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późn. zm.), że jest administratorem zbioru danych osobowych użytkowników Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi korzystnie z Usług. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. założenie i obsługę konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z Usług,
 2. udostępnienie tych danych szkole z Dziennika Elektronicznego której Użytkownik korzysta,
 3. udostępnienie na żądanie uprawnionego organu sądu lub władzy w celu prowadzonego przez te podmioty ewentualnego postępowania,
 4. oferowania Użytkownikowi Usług Dziennika Elektronicznego,
 5. dokonywanie rozliczeń z Użytkownikiem z tytułu korzystania z Usług.

6.2 Dane Użytkownika niezbędne do świadczenia Usług to: imię, nazwisko, adres email.

6.3 Opiekun prawny ucznia jest zobowiązany poinformować swojego podopiecznego o warunkach na jakich dane osobowe ucznia będą przetwarzane dla potrzeb wykonania Usług.

Art. 7. Prawa własności

7.1 Wszelkie oprogramowanie udostępniane Użytkownikowi w związku z Usługami („Oprogramowanie”) zawierają informacje zastrzeżone i poufne, chronione na mocy obowiązujących praw ochrony własności intelektualnej oraz innych praw i traktatów.

7.2 Użytkownik nie jest uprawniony do:

 1. modyfikowania, wypożyczania, wydzierżawiania, sprzedawania, dystrybuowania, dokonywania inżynierii lub asemblacji wstecznej lub dokonywania innych działań zmierzających do odkrywania kodu, ani tworzenia utworów zależnych na podstawie Treści, Usług lub Oprogramowania, w całości lub w części, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez Usługodawcę lub inny odpowiedni podmiot będący właścicielem praw lub jest to wymagane przez prawo.
 2. używania, kopiowania lub imitowania żadnego znaku towarowego, wzoru przemysłowego, firm przedsiębiorców ani nazwy produktu w sposób mylący dla konsumentów.
 3. usuwania, ukrywania lub zmieniania informacji o prawach autorskich oraz znaków towarowych należących do Usługodawcy lub innych firm, a także innych informacji o zastrzeżonych prawach związanych z Usługami lub Oprogramowaniem, zawartych w nich lub udostępnianych w połączeniu z nimi bądź za ich pośrednictwem.

7.3 Użytkownik akceptując Regulamin uzyskuje prawo do osobistego, nie podlegającego przeniesieniu i niewyłącznego prawa oraz zezwolenia na używanie kodu wynikowego Oprogramowania.

Art. 8. Licencja na Treść udzielana przez Użytkownika

8.1 Użytkownik w trakcie korzystania z Dziennika Elektronicznego może w nim zamieszczać treści, w szczególności w postaci tekstu, dźwięku i obrazu („Treść”)

8.2 Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne przysługujące mu prawa do Treści, które Użytkownik dostarczał, publikował lub wyświetlał w ramach Usług.

8.3 Użytkownik akceptując regulamin, udziela Usługodawcy bezterminowej, nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie (globalnej), bezpłatnej i niewyłącznej licencji na reprodukowanie, dostosowywanie, modyfikowanie, tłumaczenie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie Treści dostarczanych, publikowanych lub wyświetlanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługa lub za ich pośrednictwem.

8.4 Celem licencji wskazanej w art. 8 ust. 2 jest umożliwienie Usługodawcy wyświetlania, rozpowszechniania i promowania Usług.

8.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przy podejmowaniu czynności technicznych koniecznych w celu udostępniania Usług, Usługodawca może, a Użytkownik wyraża zgodę, aby przedmiotowa licencja zezwalała Usługodawcy na podjęcie takich działań:

 1. dokonywać zmian Treści Użytkownika koniecznych w celu dostosowania ich do wymogów technicznych połączonych sieci, urządzeń, usług lub środków przekazu.

8.6 Użytkownik potwierdza i zapewnia Usługodawcę, że posiada wszelkie prawa, kompetencje i upoważnienia konieczne w celu udzielenia powyższej licencji.

Art. 9. Zakończenie świadczenia Usług

9.1 Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę na świadczenie Usług w następujący sposób.

 1. poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej na adres Usługodawcy,
 2. poprzez usunięcie konta w Usługach, z których korzysta, o ile Usługodawca zapewnił Użytkownikowi taką możliwość.

9.2 Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę z Użytkownikiem, poprzez wypowiedzenie doręczone na adres email Użytkownika, jeżeli:

 1. Użytkownik naruszył Regulamin,
 2. Usługodawca został do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa (na przykład, jeżeli świadczenie Usług Użytkownikowi jest lub stanie się niezgodne z prawem),
 3. Usługodawca zaprzestaje udostępniania Usług użytkownikom w kraju, w którym mieszka Użytkownik lub z którego to kraju Użytkownik korzysta z Usług;

9.3 Świadczenie usług na rzecz szkoły z którą Usługodawca podpisał umowę, ta szkoła wybrała wariant usługi płatny przez szkołę oraz szkoła wniosła opłatę abonamentową za cały rok szkolny, może zostać zakończone najwcześniej 14 dni po zakończeniu tego roku szkolnego, chyba że Usługodawca nie jest w stanie Usługi świadczyć z powodów od niego niezależnych.

9.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na sytuację taką wyraża zgodę, że w ramach wprowadzanych innowacji Usługodawca może zaprzestać (trwale lub okresowo) świadczenia Usług (lub którejkolwiek z ich części) na rzecz Użytkownika korzystającego z Usług bezpłatnie. Usługodawca jednocześnie przyłoży starań by innowacje i zmiany umożliwiały korzystanie z Dziennika Elektronicznego bez zakłóceń, oraz poinformuje z wyprzedzeniem Użytkownika o zamiarze zaprzestania świadczenia usług tak by ten mógł do takiej zmiany się przygotować, np. przygotowując eksport danych lub wydruk dziennika.

9.5 Dziennik Elektroniczny założony tylko w celach testowych lub zawierający nieprawdziwe lub niekompletne dane teleadresowe szkoły może zostać usunięty w ramach prac konserwacyjnych. Przed usunięciem Usługodawca poprosi Użytkownika o uzupełnienie danych, dziennik zostanie usunięty jeżeli w ciągu 7 dni od daty wysłania prośby Użytkownik nie poprawi danych teleadresowych szkoły lub pomimo poprawy dane teleadresowe pozostaną niekompletne lub nieprawdziwe.

Art. 10 Opłaty za usługę

10.1 Usługi są odpłatne według aktualnego cennika Dziennika Elektronicznego opublikowanego na stronie http://www.dziennik.edu.pl/cennik/ chyba, że umowa ze szkołą przewiduje inny cennik usług. Użytkownika obowiązuje Cennik usług opublikowany w dniu opłacenia abonamentu, cennik ten obowiązuje do końca opłaconego okresu.

10.2 Użytkownik po zarejestrowaniu rozpoczyna okres testowy. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w trakcie okresu testowego bez ponoszenia kosztów. Okres testowy kończy się nie później niż 30 dni przed zakończeniem bieżącego lub najbliższego semestru roku szkolnego, lub w momencie dokonania opłaty za Usługi. W przypadku upływu okresu testowego bez dokonania opłaty za usługi konto Użytkownika może zostać zawieszone i następnie usunięte.

10.3 Opłaty abonamentowe są uiszczane za rok szkolny z góry, w trakcie trwania okresu testowego, ale nie później niż 30 dni przed zakończeniem bieżącego lub najbliższego semestru roku szkolnego. Opłata abonamentowa jest niezależna od daty rozpoczęcia i zakończania korzystania z Usług w danym roku szkolnym i jest płatna za cały rok szkolny, chyba że Usługodawca postanowił inaczej w drodze umowy z użytkownikiem.

10.4 Usługodawca może oferować użytkownikom kupony promocyjne, które modyfikują ceny i inne domyślne parametry usług. O ile nie stwierdzono inaczej kuponów rabatowych nie można łączyć i nie można ich przenosić na innych użytkowników.

10.5 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej bez podpisu.

Art. 11. Postępowanie reklamacyjne

11.1 Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

11.2 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

11.3 Reklamacje należy składać za listem poleconym skierowanym na adres Usługodawcy lub emailem na adres poczty elektronicznej: kontakt@dziennik.edu.pl

11.4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji lub też listem poleconym.

Art. 12. Polityka związana z prawem autorskim i znakami towarowymi

12.1 Zasadą Usługodawcy jest reagowanie na powiadomienia o domniemanych naruszeniach praw autorskich, które spełniają przesłanki określone w międzynarodowych przepisach prawa w zakresie własności intelektualnej. Powiadomienia w tym zakresie Usługodawca prosi kierować pod adres skargi kontakt@dziennik.edu.pl.

Art. 13. Treść i Zmiany Regulaminu

13.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do Regulaminu. Usługodawca powiadomi o zmianach w regulaminie umożliwiając Użytkownikowi akceptację lub odrzucenie zmian i rezygnację z usług.

13.2 Dla Stron wiążący jest ten regulamin, który jest udostępniany przez Usługodawcę pod adresem http://www.dziennik.edu.pl/regulamin/ w momencie akceptacji tj. w podczas rejestracji konta lub akceptacji nowej treści w wyniku powiadomienia. W przypadku wykupienia płatnego wariantu Dziennika Elektronicznego oraz podpisania pisemnej umowy dla stron wiążący jest regulamin załączony do umowy i jest on ważny do końca opłaconego okresu (do końca roku szkolnego).

13.3 Regulamin jest udostępniany wyłącznie w języku Polskim.

Art. 14. Postanowienia końcowe

14.1 Określenia nazw artykułów przyjęte w Regulaminie stanowią jedynie udogodnienie dla Użytkowników i nie wywołują żadnych skutków prawnych.

14.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie.

Gliwice, dn. 4.02.2014r.

Czytaj dalej: