Zaloguj się

Przyjazny, nowoczesny i prosty w obsłudze dziennik elektroniczny

+48 609 950 150

Oceny w dzienniku elektronicznym

Dodawanie ocen w arkuszu ocen dla przedmiotu

Dodawanie ocen jest banalnie proste i przejrzyste. Każdy przedmiot w naszym dzienniku elektronicznym ma przyporządkowaną tabelkę, arkusz ocen zbliżony wyglądem do tego w dzienniku papierowym.

Nauczyciele mogą tworzyć i opisywać dowolną liczbę kolumn (rubryk na kategorie ocen i/lub na sprawdziany), dzięki czemu łatwo utrzymują porządek.

Sprawdziany i kategorie ocen

Nauczyciele w ramach przedmiotów mogą dowolnie skonfigurować rubryki (kolumny) dla ocen, dzięki temu w dzienniku elektronicznym zapanuje porządek — będzie wiadomo np. z której klasówki oceny już zostały wystawione.

Tak jak w dzienniku papierowym, nauczyciel może przygotować miejsce na odpowiedzi, prace domowe czy klasówki. W każdą „kratkę” można wpisać wiele ocen, dzięki czemu można zrobić jedną rubrykę na oceny i odpowiedzi, w której uczniowie będą mieli różną liczbę ocen.

Dodatkowe opisy rubryk i sprawdzianów

Nauczyciele mogą przy każdym sprawdzianie dodać dowolny opis, który można wykorzystać np. do podania zakresu materiału, z którego należy się przygotować.

Każdy sprawdzian, klasówka, odpowiedź czy praca domowa może mieć własną oddzielną rubrykę (kolumnę w arkuszu ocen), dla której można podać datę sprawdzianu, datę wystawienia ocen i datę poprawy — dla planowanej poprawki — lub ostatni możliwy termin poprawy. Dzięki temu można planować z wyprzedzeniem, a rodzice i uczniowie zostaną powiadomieni o zbliżających się sprawdzianach.

Nasz dziennik elektroniczny nie wymaga podawania mnóstwa informacji przy każdej z rubryk. Jeśli nie chcemy, możemy używać tylko nazwy.

Oceny ze znakiem + i -

Oceny w naszym e-dzienniku są podawane w ich naturalnej formie. Serwis automatycznie przypisuje odpowiednią wartość liczbową dla ocen ze znakiem plus lub minus. Nie trzeba stosować tych irytujących ułamków :)

Wartości liczbowe dla ocen ze znakami +/- konfiguruje administrator dla całego dziennika elektronicznego szkoły. Dzięki temu system oceny jest przejrzysty i jednolity dla wszystkich przedmiotów.

Wagi ocen

Oceny mogą otrzymywać wagi (np. x2 czy x4), dzięki którym oceny z ważniejszych sprawdzianów mają większy wpływ na średnią. Decyzję, jakie wagi udostępnić w dzienniczku elektronicznym podejmuje szkoła, a nauczyciel definiując rubrykę dla ocen wybiera jedną z dostępnych etykiet, np. Praca domowa, Aktywność , Projekt czy Praca Klasowa.

Kolorowanie oceny

Każdą rubrykę nauczyciel może opisać etykietą, np. *Prace klasowe*. Dzięki temu ustala kolor i wagę ocen wstawianych do tej rubryki. Etykiety są określane przez szkołę i są takie same dla całej szkoły. Rodzice wiedzą, że np.oceny  czerwone to oceny z prac klasowych, które liczą się razy cztery. Taką będą miały wartość przy liczeniu średniej.

Dzięki kolorom rodzice i uczniowie szybko zorientują się, które oceny w dzienniczku ucznia są bardziej istotne.

Oceny poprawkowe

Każdą ocenę można dowolnie zmieniać lub dodać do niej poprawkę. Oceny poprawkowe będą specjalnie wyróżnione, a ocena przed poprawką pozostanie widoczna. Nasz edzienniczek wyliczy średnią zgodnie z zasadami szkolnego systemu oceny — z uwzględnieniem lub wykluczeniem oceny przed poprawą.

Komentarz do ocen

Nauczyciele mogą w dzienniku elektronicznym zamieścić komentarz lub uwagę przy każdej ocenie. Komentarz może być prywatny (tylko dla nauczyciela) lub może być widoczny dla rodziców i uczniów.

Drukowanie zestawień ocen na wywiadówki

Nauczyciel może jedną operacją wydrukować zestawienie ocen dla wybranych uczniów — w sam raz na wywiadówkę.

Pomimo tego rodzice i tak na co dzień widzą oceny swoich podopiecznych i mogą w dowolnej chwili zobaczyć zestawienie wszystkich ocen swoich dzieci.

Czytaj dalej: