Zaloguj się

Przyjazny, nowoczesny i prosty w obsłudze dziennik elektroniczny

+48 609 950 150

Elektroniczny eDziennik dla szkół

Nasz dziennik elektroniczny należy do tzw. dzienników internetowych, nie wymaga instalacji oprogramowania, wystarczy komputer z dostępem do internetu i przeglądarka. Po rejestracji szkoły przez naszą stronę WWW użytkownicy korzystają z niego jak z każdej innej strony WWW.

Dane z dziennika nie są zapisywane na komputerze użytkownika tylko na naszych serwerach, po zalogowaniu się dziennik jest dostępny z każdego miejsca na ziemi, ale tylko dla osób uprawnionych, tj. dla nauczycieli i dyrekcji szkoły.

Dodatkowo uczniowie i rodzice otrzymują dostęp do wglądu do dzienniczka ucznia, który zawiera między innymi oceny i frekwencję tego ucznia. Rodzice nie mają dostępu do pełnego dziennika, ani do dzienniczków innych uczniów.

Dziennik elektroniczny a prawo

To, czym z definicji jest Dziennik Elektroniczny reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, a konkretnie zmiany do tego rozporządzenia, wprowadzone w 2009r.

Z tego powodu nazwa dziennik elektroniczny została zdefiniowana i zarezerwowana dla programów, które spełniają takie same wymogi jak dzienniki papierowe oraz spełniają dodatkowe wymagania stawiane tylko programom komputerowym.

Oficjalnie Dziennik Elektroniczny może być tak nazywany tylko jeśli spełnia wymagania stawiane w rozporządzeniu MENiS.

Wymagania jakie musi spełniać dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny musi spełniać następujące wymagania:
 • Zachowanie selektywności dostępu do danych

  Tylko użytkownicy autoryzowani mogą mieć dostęp do danych w edzienniku.

  W naszym edzienniku użytkownicy mają dostęp tylko do tych informacji do których mieliby dostęp w przypadku dzienników papierowych.

 • Zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych

  Dostęp do dziennika elektronicznego musi być chroniony hasłem, tylko użytkownicy uwierzytelnieni mogą mieć do niego dostęp.

  W naszym edzienniku każdy użytkownik samodzielnie tworzy swoje hasło, nikt poza tym użytkownikiem — nawet my — nie zna treści tego hasła. W systemie hasło jest zapisane w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiającej jego odczytanie, weryfikacja hasła jest wykonywana przy pomocy przemysłowych standardów uwierzytelniania.

  Dodatkowo podpisujemy ze szkołą umowę o powierzeniu danych osobowych byśmy w ogóle mogli je zapisywać w naszej bazie danych.

 • Zabezpieczenie danych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą

  Program dziennika elektronicznego powinien codziennie przygotowywać kopię zapasową danych.

  W naszym edzienniku każdy zapis lub zmiana danych powoduje automatyczne wykonanie kopii zapasowych na kilku różnych serwerach w kilku różnych fizycznych lokalizacjach. Dane są zawsze bezpieczne nawet gdy jeden z serwerów ulegnie awarii.

 • Rejestrowanie historii zmian i ich autorów

  Każda zmiana danych w dzienniku elektronicznym powinna umożliwiać przywrócenie poprzedniej wartości, a sam program powinien pozwalać na przegląd tego kto, kiedy i jakich zmian dokonał.

  W naszym edzienniku przechowujemy kopie każdej zmiany wraz ze wskazaniem użytkownika oraz daty wykonania tej zmiany.

 • Eksport danych do formatu XML w ciągu 10 dni od zakończenia roku szkolnego

  Program dziennika elektronicznego powinien umożliwiać eksport informacji w formacie XML, który jest ogólnie wspieranym formatem wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi.

  W naszym edzienniku umożliwiamy export, a także import informacji przy pomocy plików w formacie XML.

 • Sporządzenie dziennika w formie papierowej

  Program dziennika elektronicznego powinien umożliwiać wydrukowanie całego dziennika.

  W naszym edzienniku umożliwiamy przygotowanie plików PDF, które formatem przypominają zwyczajne papierowe dzienniki lekcyjne, te pliki można wydrukować lub zapisać w archiwum szkoły.

 • Zapis na nośniku informatycznym, w sposób zapewniający możliwość sprawdzenia integralności danych, weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących, odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników.

  Pliki eksportu z programu dziennika elektronicznego powinny umożliwiać zastosowanie podpisu elektronicznego z dodatkowym naciskiem na zabezpieczenie przed uszkodzeniem danych.

  W naszym edzienniku zarówno pliki XML jak i pliki PDF umożliwiają zastosowanie dowolnego dostępnego na rynku podpisu elektronicznego.

Więcej informacji oraz tekst rozporządzenia

Osoby, które chcą wiedzieć więcej, powinny zapoznać się z tekstem rozporządzenia z MEN.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wprowadziło możliwość prowadzenia tylko dzienników elektronicznych w miejsce dzienników papierowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wprowadza dodatkowe wymagania dot. eksportu danych z dziennika, oraz ich przechowywania.

Czytaj dalej: